JM Modern HikaShop - шаблон joomla Видео

 

ANAMED KFT.

ÁLLÁSPÁLYÁZATOKRA VONATKOZÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

 

2020. Október 1.


Tartalom


Bevezetés

 

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató (Tájékoztató) az Analitikai és Orvosi Műszerkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (Adatkezelő) által meghirdetett álláspályázatokra jelentkezők személyes adatainak kezeléséről nyújt tájékoztatást.

A Tájékoztató a GDPR, az Infotv., valamint a munkaviszony, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyok szempontjából releváns további jogszabályok figyelembevételével készült. A jogszabályok felsorolását a Tájékoztató 1. számú melléklete, a legfontosabb fogalmak ismertetését pedig a 2. számú melléklet tartalmazza.

A Tájékoztató 2020. Október 01. napjától kezdve visszavonásig hatályos az Adatkezelővel az álláspályázók személyes adatai kezelésének vonatkozásában. A Tájékoztató nyomtatott formában hozzáférhető a Adatkezelő székhelyén, valamint elérhető az alábbi URL-en is: www.anamed.hu

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót bármikor, egyoldalúan megváltoztassa. Amennyiben a Tájékoztató módosulna, akkor erről az Adatkezelő tájékoztatja az álláspályázókat.

Budapest, 2020. Október 01

Analitikai és Orvosi Műszerkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

 

I. Az Adatkezelő megnevezése

 

A Tájékoztató tartalmazza az Adatkezelő megnevezését és elérhetőségi adatait.

Adatkezelő megnevezése: Analitikai és Orvosi Műszerkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített elnevezés: ANAMED Kft.

Székhely: 1144 Budapest, Kőszeg u. 29.

Cégjegyzékszám: 01-09-164933

Adószám: 10737956-2-42

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefonszám: 06 (1) 220-9236

 

II. Munkaviszony létesítésével kapcsolatos adatkezelések

 

II.1. Álláspályázatokkal kapcsolatos adatkezelés

Az esetleges jövőbeli munkavállóknak lehetőségük van arra, hogy – elsősorban álláshirdető portálokon keresztül, valamint fejvadász cégek közreműködésével, továbbá közvetlenül az Adatkezelőhöz fordulva elektronikus úton, e-mail formájában – pályázzanak az Adatkezelő által meghirdetett pozíciókra, állásokra. Az Adatkezelő törekszik arra, hogy kizárólag az álláspályázat lebonyolításához szükséges személyes adatokat kezelje. FIGYELEM! Az Adatkezelő felhívja az álláspályázatra jelentkezők figyelmét arra, hogy jelentkezéskor csak a legszükségesebb adatokat (önéletrajz) bocsássák rendelkezésre. Az álláspályázatokkal kapcsolatban az Adatkezelő az Ön személyes adatait az alábbiak szerint kezeli:

-          Kezelt személyes adatok köre: természetes személyazonosító adatok (vezeték- és keresztnév, titulus, anyja neve, születési hely és idő, lakcím), kapcsolattartási adatok (e-mail cím, telefonszám), önéletrajzi adatok (iskolai végzettség, szakmai tapasztalat, korábbi munkahelyek), referencia adatok (korábbi munkahelyen betöltött munkakörrel kapcsolatos adatok), egyéb, az önéletrajz által tartalmazott személyes adat (pl.: fénykép).

-          Adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, az álláspályázat lefolytatása és elbírálása.

-          Adatkezelés jogalapja: sikeres pályázók esetén a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtétele (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont), sikertelen pályázó esetén az Adatkezelő megfelelő munkavállaló kiválasztásához fűződő jogszerű érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

-          Adatkezelés időtartama: az álláspályázatok lezárulta.

Az álláspályázatokkal kapcsolatban kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő férhet hozzá. Az internetes oldalakon elhelyezett álláshirdetések esetében a megadott személyes adatokhoz az álláshirdető oldalak is hozzáférnek. Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indul, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a bíróság vagy a hatóság felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

Az álláspályázatokkal kapcsolatban kezelt személyes adatok vonatkozásában Ön a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához, az adathordozhatósághoz, valamint tiltakozáshoz való jogokat gyakorolhatja. Az érintetti jogok gyakorlásának feltételeit a Tájékoztató IV. fejezete tartalmazza.

II.2. Pályázók nyilvántartása

Az Adatkezelő számára kiemelt fontosságú cél, hogy a megfelelő munkakörbe a megfelelő munkavállalókat találja meg. Ennek érdekében lehetőséget biztosít az érintettek számára, hogy kérjék személyes adatainak egy esetleges későbbi álláspályázat elbírálásáig történő nyilvántartását. Ennek keretében az Adatkezelő az Ön személyes adatait az alábbiak szerint kezeli

-          Kezelt személyes adatok köre: természetes személyazonosító adatok (vezeték- és keresztnév, anyja neve, születési hely és idő, lakcím), kapcsolattartási adatok (e-mail cím, telefonszám), önéletrajzi adatok (iskolai végzettség, szakmai tapasztalat, korábbi munkahelyek), referencia adatok (korábbi munkahelyen betöltött munkakörrel kapcsolatos adatok), egyéb, az önéletrajz által tartalmazott személyes adat.

-          Adatkezelés célja: személyes adatok nyilvántartása egy esetleges későbbi álláspályázat elbírálása érdekében.

-          Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

-          Adatkezelés időtartama: törlési kötelezettség beállta (hozzájárulás visszavonása, vagy törléshez való jog gyakorlása), legfeljebb azonban 2 év.

A nyilvántartás céljából kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő férhet hozzá. Az Adatkezelő a kezelt személyes adatokat – magyarországi, európai vagy harmadik országokban székhellyel rendelkező – személyek részére nem továbbítja. Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indul, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a bíróság vagy a hatóság felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

A nyilvántartás céljából kezelt személyes adatok vonatkozásában Ön a hozzájárulás visszavonásához, a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához, az adathordozhatósághoz való jogokat gyakorolhatja. Az érintetti jogok gyakorlásának feltételeit a Tájékoztató IV. fejezete tartalmazza.

 

III. Adatbiztonság

 

Az Ön személyes adatai megismerésére az Adatkezelő és az adatfeldolgozók a munkakörükbe tartozó feladatok teljesítéséhez szükséges mértékben jogosultak. Az Adatkezelő megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

III.1. Szervezési intézkedések

Az Adatkezelő az informatikai rendszereihez a hozzáférést személyhez köthető jogosultsággal teszi lehetővé. A hozzáférések kiosztásánál érvényesül a „szükséges és elégséges jogok elve”, azaz az Adatkezelő informatikai rendszereit és szolgáltatásait minden felhasználó csak a feladatának ellátásához szükséges mértékben, az ennek megfelelő jogosultságokkal és a szükséges időtartamig használhatja. Az informatikai rendszerekhez és szolgáltatásokhoz hozzáférési jogot csak az a személy kaphat, aki biztonsági vagy egyéb (pl. összeférhetetlenségi) okokból nem esik korlátozás alá, valamint rendelkezik az annak biztonságos használatához szükséges szakmai, üzleti és információbiztonsági ismeretekkel.

Az Adatkezelő és az adatfeldolgozók írásos nyilatkozatban szigorú titoktartási szabályokat vállalnak, és a tevékenységük során ezek szerint a titoktartási szabályok szerint kötelesek eljárni.

III.2. Technikai Intézkedések

Az Adatkezelő az adatokat – az adatfeldolgozói által tárolt adatok kivételével – saját eszközökön, adatközpontban tárolja. Az adatokat tároló informatikai eszközöket az Adatkezelő elhatároltan, külön zárt szerverteremben tárolja, többlépcsős, jogosultság ellenőrzéshez kötött beléptető rendszerrel védetten.

Az Adatkezelő többszintű, tűzfalas védelemmel védi a belső hálózatát. Az alkalmazott nyilvános hálózatok belépési pontjain mindenhol minden esetben hardveres tűzfal (határvédelmi eszköz) helyezkedik el. Az adatokat az Adatkezelő redundánsan – azaz több helyen – tárolja, hogy védje azokat az informatikai eszköz meghibásodásából fakadó megsemmisüléstől, elvesztéstől, sérüléstől, a jogellenes megsemmisítéstől.

Többszintű, aktív, komplex kártékony kódok elleni védelemmel (pl. vírusvédelem) védjük a belső hálózatainkat a külső támadásoktól. Az Adatkezelő által működtetett informatikai rendszerekhez, adatbázisokhoz az elengedhetetlen külső elérést az Adatkezelő titkosított adatkapcsolaton keresztül valósítja meg (VPN).

Mindent megteszünk azért, hogy informatikai eszközeink, szoftvereink folyamatosan megfeleljenek a piaci működésben általánosan elfogadott technológiai megoldásoknak.

A fejlesztéseink során olyan rendszereket alakítunk ki, amelyekben a naplózás révén kontrollálhatók és nyomon követhetők a végzett műveletek, észlelhetők a bekövetkezett incidensek, például a jogosulatlan hozzáférés. Az Adatkezelő szervere védetten és zártan található.

 

IV. Az Ön jogai

 

Az Adatkezelő számára fontos, hogy adatkezelése megfeleljen a tisztességesség, a jogszerűség és az átláthatóság követelményeinek. Ennek érdekében Ön tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, hozzájárulását visszavonhatja, továbbá élhet adatai hordozásának lehetőségével, illetve tiltakozási jogával. Annak érdekében, hogy Ön tisztában legyen a jogaival és azok gyakorlásának feltételeivel, az alábbi tájékoztatást nyújtjuk Önnek.

IV.1. A hozzájárulás visszavonása

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében (pályázók nyilvántartása) Ön jogosult arra, hogy bármikor, indokolás nélkül visszavonja hozzájárulását. A visszavonás nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonást megelőzően folytatott adatkezelés jogszerűségét. Az Adatkezelő ugyanakkor a továbbiakban nem végez műveleteket az Ön személyes adatainak felhasználásával és törli azokat. Ön a hozzájárulását az Adatkezelő elérhetőségeinek valamelyikén, illetve a következő módokon teheti meg:

IV.2. Hozzáférés

Ön jogosult arra, hogy – az Adatkezelő elérhetőségeinek valamelyikén benyújtott – kérelmére hozzáférést kapjon az Adatkezelő által kezelt személyes adataihoz. Ennek keretében Ön az alábbiakról kap tájékoztatást:

-          személyes adatainak kezelése folyamatban van-e;

-          az adatkezelés céljai;

-          az érintett személyes adatok kategóriái;

-          azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják;

-          a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;

-          az Ön jogai;

-          az Ön jogorvoslati lehetőségei;

-          az adatforrásokra vonatkozó információ.

Ön kérheti továbbá az Adatkezelőtől az adatkezelés tárgyát képező személyes adatai másolatának rendelkezésére bocsátását is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat tagolt, széles körben használt, számítógéppel olvasható formátumban (PDF/XML), illetve annak kinyomtatott változatában, papír alapon bocsátja rendelkezésre. A másolat igénylése ingyenes.

IV.3. Helyesbítés

Ön – az Adatkezelő elérhetőségein keresztül benyújtott kérelem alapján – jogosult kérni az Adatkezelő által kezelt, Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését. Amennyiben a valóságnak nem megfelelő információk pontosításához, kiegészítéséhez szükséges információk nem állnak az Adatkezelő rendelkezésére, az Adatkezelő kérheti ezen kiegészítő adatok benyújtását, az adatok pontosságának igazolását. Ameddig az adatok pontosítása, kiegészítése – a kiegészítő információk hiányában – nem végezhető el az Adatkezelő korlátozza az érintett személyes adatok kezelését, az azokon végzett műveleteket – a tárolás kivételével – ideiglenesen felfüggeszti.

IV.4. Törlés

Ön – az Adatkezelő elérhetőségein keresztül benyújtott kérelem alapján – jogosult kérni az Adatkezelő által kezelt, Önre vonatkozó személyes adatok törlését, amennyiben a következő feltételek valamelyike fennáll:

-          a továbbiakban már nincs szükségünk az adott adatokra;

-          aggodalma merül fel az adatai általunk történő adatkezelésének jogszerűsége tekintetében.

Amennyiben a kérelme nyomán az Adatkezelő megállapítja, hogy az általa kezelt személyes adatok törlésének kötelezettsége fennáll, az adatok kezelését megszünteti, a korábban kezelt személyes adatokat pedig megsemmisíti. Emellett a személyes adatok törlésének kötelezettsége a hozzájárulás visszavonása, a tiltakozási jog gyakorlása, valamint jogszabályi kötelezettségek alapján is fennállhat.

IV.5. Az Adatkezelés korlátozása

Ön – az Adatkezelő elérhetőségein keresztül benyújtott kérelem alapján – jogosult kérni az Adatkezelő által kezelt, Önre vonatkozó személyes adatok kezelésének korlátozását az alábbi esetekben:

-          aggodalma merül fel az Adatkezelő által kezelt, Önre vonatkozó személyes adatok kezelésének jogszerűsége tekintetében és az adatok törlése helyett kéri a korlátozást;

-          a továbbiakban már nincs szükségünk az adott adatokra, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Az Adatkezelő automatikusan korlátozza a személyes adatok kezelését abban az esetben, ha Ön vitatja a személyes adatok pontosságát. Ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését.

A korlátozás ideje alatt a megjelölt személyes adatokon adatkezelési műveletek nem végezhetők, csak tárolni lehet az adatokat. A személyes adatokat az adatkezelés korlátozása esetén kizárólag az alábbi esetekben lehet kezelni:

-          az érintett hozzájárulása alapján;

-          jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme;

-          más természetes vagy jogi személy jogainak védelme;

-          fontos közérdek.

A korlátozás feloldásáról az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja Önt.

IV.6. Adathordozhatóság

Ön – az Adatkezelő elérhetőségein keresztül benyújtott kérelem alapján – jogosult kérni az Adatkezelő által kezelt, Önre vonatkozó személyes adatok rendelkezésre bocsátását azok további, Ön által meghatározott felhasználása érdekében. Emellett kérheti azt is, hogy az Adatkezelő egy Ön által megjelölt másik adatkezelő részére továbbítsa a személyes adatait.

E jogosultság kizárólag az Ön által rendelkezésünkre bocsátott, hozzájárulás alapján, vagy szerződés teljesítéséhez kezelt személyes adatokra korlátozódik. Egyéb adatok hordozhatóságára lehetőség nincs. Az Adatkezelő a személyes adatokat tagolt, széles körben használt, számítógéppel olvasható formátumban (PDF/XML), illetve annak kinyomtatott változatában, papír alapon bocsátja rendelkezésre.

Az Adatkezelő tájékoztatja Önt arról, hogy e jog gyakorlása nem jár automatikusan a személyes adatok Adtakezelő rendszereiből való törlésével. Emellett Ön az adatok hordozását követően is jogosult az Adatkezelővel történő ismételt kapcsolatfelvételre vagy kapcsolattartásra.

IV.7. Tiltakozás

Az Adatkezelő elérhetőségein keresztül benyújtott kérelem alapján bármikor tiltakozhat az Adatkezelő jogos érdekén alapuló adatkezelései ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő megvizsgálja, hogy fennállnak-e olyan kényszerítő erejű jogos okok vagy érdekek (pl. jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme), amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben. Amennyiben azonosíthatók ilyen indokok vagy érdekek, az Adatkezelő folytatja a személyes adatok kezelését. Ellenkező esetben viszont a személyes adatok a továbbiakban nem használhatók fel.

IV.8. Jogainak gyakorlására irányuló kérelmével kapcsolatos eljásárunk

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén – figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát – ez a határidő további 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt.

Amennyiben a kérelme nyomán az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Adatkezelő az intézkedéssel vagy annak elmaradásával kapcsolatos tájékoztatást az Ön által megjelölt formában nyújtja. Amennyiben Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha Ön azt másként kéri.

Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást fő szabály szerint díjmentesen biztosítja, azonban az Ön által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Ön ez irányú kérelmére az Adatkezelő tájékoztatja Önt e címzettekről.

A kérelem teljesítése érdekében az Adatkezelő köteles meggyőződni arról, hogy valóban az arra jogosult kívánja jogait gyakorolni. Ehhez – adott esetben – az is szükséges lehet, hogy Ön személyesen megjelenjen az Adatkezelő székhelyén személyazonosítás céljából.

 

V. Az Ön jogorvoslati lehetőségei

 

Amennyiben az Adatkezelő nem megfelelő módon, a jogszabályokkal ellentétesen kezeli az Ön személyes adatait, esetleg, ha a jogai gyakorlására irányuló kérelmének az Adatkezelő nem vagy nem megfelelő módon tett eleget, több jogorvoslati lehetőséget is igénybe vehet.

V.1. Panasztétel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál

Amennyiben Ön kifogásolja az Adatkezelő tevékenységét, jogorvoslati lehetőséggel, panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

-          Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

-          Levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603.

-          Telefon: +36-1-391-1400

-          Fax: +36-1-391-1410

-          E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

-          Honlap: http://www.naih.hu

-          Online ügyindítás: http://wwwnaih.hu/online-uegyinditas.html

V.2. Bírósági jogérvényesítés

A hatósági jogorvoslat mellett Önnek lehetősége van továbbá bírósághoz fordulni az Adatkezelő tevékenysége miatt. A perre a GDPR, az Infotv., illetve a Ptk. és a Pp. szabályai alkalmazandók. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek). A per megindításával kapcsolatos kérdésekről kérjük, hogy konzultáljon ügyvéddel.


1. számú melléklet

 

A vonatkozó jogszabályok

 

A Tájékoztató kialakítása során az Adatkezelő figyelembe vette a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra:

-          a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (GDPR);

-          az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 2011. évi CXII. törvény;

-          a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény;

-          a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);

-          a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp).


2. számú melléklet

 

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos fogalmak

 

-          adatkezelő: az a jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit meghatározza;

-          adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

-          adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

-          adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

-          adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

-          adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

-          adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

-          adatfeldolgozó: az a jogi személy, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

-          címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e;

-          érintett: azonosított vagy azonosítható természetes személy; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

-          harmadik személy: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

-          az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

-          személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ;

-          tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Felhasználói élmény fokozása és célzott hirdetések kiszolgálása érdekében, valamint kényelmi és statisztikai célból weboldalunk adatokat (sütiket) tárol a készülékén és webszervereken. Abban az esetben, ha hozzájárul a sütik használatához, kattintson az „Elfogadom” gombra. Részletesebb információt Adatvédelmi tájékoztató oldalunkon talál.